Hoạt động của chúng tôi

Các dự án hiện nay của UNDP tại Việt Nam trực tiếp dựa trên những lợi thế so sánh của tổ chức này với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống Liên Hợp Quốc. Nhờ có một mạng lưới chính sách rộng khắp thế giới, UNDP giúp Việt Nam tiếp cận với tư duy tiên tiến nhất về những thách thức phát triển cũng như với những bài học rút ra từ các xã hội trên toàn cầu và rất nhiều cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Xem thêm
Ấn phẩm mới nhất
Sẵn sàng để thành công: Tài liệu tập huấn dành cho nữ ứng viên tiềm năng trong kỳ bầu cử 2016

Cuốn cẩm nang tập huấn này nhằm tăng tỷ lệ đại biểu nữ trong các cơ quan dân cử ở tất cả các cấp, đạt chỉ tiêu ít nhất 35% đại biểu nữ.  Tài liệu tập huấn này cung cấp mọi thông tin thực tiễn mà các nữ ứng viên cần, từ thuyết trình, xây dựng chương trình hành động đến tiếp xúc với giới truyền thông. Cẩm nang cũng giới thiệu tóm tắt hệ thống chính trị Việt Nam, quy trình ứng cử và bầu cử, vai trò của các tổ chức trong quá trình lựa chọn ứng viên và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.