Báo cáo nghiên cứu về một số quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc Hội

04 thg 4 2012
image

 

Theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội thì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Đồng thời, là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, là cơ quan giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Để hoạt động của Quốc hội được thực hiện một cách có chất lượng, đòi hỏi phải có một hệ thống quy trình, thủ tục chặt chẽ và hiệu quả.

Vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện và đổi mới quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội, bao gồm hoạt động lập pháp của Quốc hội, hoạt động thẩm tra, giám sát của các cơ quan của Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc hội nhằm bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nghiên cứu nhằm đổi mới và hoàn thiện một số quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn rất to lớn, nhất là trong điều kiện nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII mới được bắt đầu.

Bản Báo cáo nghiên cứu về một số quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc hội tập trung vào các nội dung: (i) Quy trình, thủ tục trong xây dựng, ban hành luật của Quốc hội, trong đó có hoạt động thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội; (ii) Quy trình, thủ tục giám sát của các cơ quan của Quốc hội; và (iii) Quy trình, thủ tục trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc hội.