Báo cáo nghiên cứu: Một số điểm khác biệt giữa các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân và công cụ giữ mối liên hệ với cử tri

05 thg 4 2012
image

Từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri kể từ năm 2009. Dự án đã giới thiệu và hỗ trợ HĐND các tỉnh, thành phố triển khai các bộ công cụ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số nhầm lẫn về việc áp dụng các công cụ này, cũng như mục đích, ý nghĩa và chủ thể áp dụng công cụ. Tài liệu này nghiên cứu những khác biệt giữa các công cụ giữ mối liên hệ với cử tri và các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân và khả năng áp dụng các công cụ này trong điều kiện Việt Nam. Cả hai hệ công cụ này thì đều có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải những mong muốn, nguyện vọng của từng người dân vào các quy trình của chính quyền và chúng là những thành tố căn bản của hệ thống đại diện và do đó tạo dựng tư cách pháp lý của các thiết chế đại diện. Tài liệu này cũng phân tích khả năng áp dụng các công cụ này có thể đóng góp vào hai nội dung trên theo các cách khác nhau để làm rõ bản chất của các công cụ giữ mối liên hệ với cử tri và các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân.