Báo cáo nghiên cứu về điều trần tại các uỷ ban của nghị viện và khả năng áp dụng ở Việt Nam

09 thg 4 2012
image

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội (được gọi tắt là các Uỷ ban của Quốc hội) là một cải cách cần thiết. Một số giải pháp đã được thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, vai trò của các ủy ban của Quốc hội.  Bên cạnh đó, các Ủy ban của Quốc hội và các thành viên của mình cần được cung cấp các thông tin, nội dung nghiên cứu cần thiết và hữu ích về những cách làm mới để áp dụng một cách thích hợp vào bối cảnh Việt Nam. Trong đó, nghiên cứu khả năng áp dụng điều trần vào hoạt động của các Ủy ban là một trong những giải pháp bắt đầu được bàn đến trong vài năm gần đây.

Xuất phát từ bối cảnh nói trên, Dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử ở Việt Nam (giai đoạn III) tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu này để tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới. Báo cáo cũng đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị áp dụng ban đầu.