UNDP Việt Nam Văn kiện đối thoại chính sách 2005/1: Ngoài XDGN: Khuôn khổ hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia hợp nhất ở Việt Nam

01 thg 3 2005
image

Việt Nam đã bước vào thời kỳ thay đổi về kinh tế và xã hội chưa từng có từ trước tới nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đã tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đáng kể mức sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế cũng làm chuyển đổi bản chất rủi ro kinh tế đối với nhiều hộ gia đình. Việt Nam phần lớn vẫn là một xã hội nông nghiệp và rủi ro kinh tế chủ yếu liên quan đến mất mùa, thiên tai và giá cả hàng hoá. Những nhân tố này chắc chắn vẫn là những nhân tố quan trọng trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sẽ có các dạng rủi ro khác phát sinh ngày càng nhiều, nhất là những rủi ro liên quan đến vị thế của người dân trên thị trường lao động.

Giúp các hộ gia đình và cá nhân quản lý được những dạng rủi ro kinh tế mới là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ Việt Nam hiện đang phải đối mặt. Trong những năm tới, các nhà hoạch định chính sách sẽ quyết định hình thức và qui mô của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Có thể dễ dàng thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa việc cải thiện hệ thống bảo hiểm xã hội và việc thực hiện các nguyên tắc và tinh thần của Tuyên bố Thiên niên kỷ trong đó có các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Bảo hiểm xã hội là một bộ phận cấu thành trong cuộc chiến xoá đói giảm nghèo và đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản của toàn dân. Các chương trình bảo hiểm xã hội hợp nhất có thiết kế tốt và thực hiện hiệu quả cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình Văn kiện này là đóng góp đầu tiên cho một loạt các Văn kiện Đối thoại Chính sách mới của UNDP Việt Nam. Mục tiêu của các văn kiện này là nhằm khuyến khích thảo luận về các vấn đề nảy sinh và tìm hiểu các phương án chính sách trên quan điểm so sánh quốc tế.