Các Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền: Thực hiện khung pháp lý về “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” của Liên Hợp Quốc

22 thg 11 2017
image

Nội dung của ấn phẩm này là “Các Quy tắc Hướng dẫn về Doanh nghiệp và Nhân quyền: Thực hiện khung pháp lý về “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” của Liên Hợp Quốc”, được Đại diện Đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về quyền con người, các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp khác soạn thảo.