Tham vấn ý kiến các tổ chức xã hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

20 thg 10 2013
image

Được tiến hành trước khi dự thảo Hiến pháp 1992 được công bố và chính thức lấy ý kiến nhân dân, khảo sát tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội ở Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được thực hiện theo yêu cầu của Hội luật gia Việt Nam trong khuôn khổ Dự án ”Trao quyền Pháp lý Thông qua Hỗ trợ cho Hội luật gia Việt Nam” do UNDP tài trợ. Khảo sát đã thu thập và tổng hợp các ý kiến về sửa đổi Hiến pháp 1992 của 545 tổ chức xã hội ở các cấp và địa phương trên cả nước. Hội Luật gia Việt Nam đã sử dụng kết quả tổng hợp từ khảo sát để góp ý với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (mà Hội luật gia Việt Nam là một thành viên).
Nội dung khảo sát tập trung vào bốn vấn đề chính trong phạm vi sửa đổi Hiến pháp 1992, bao gồm: (1) Việc quy định về tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong Hiến pháp; (2) Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (3) Vấn đề bảo đảm hiệu lực của Hiến pháp; và (4) Vấn đề quy định về an sinh xã hội trong Hiến pháp.