Báo chí và tham nhũng

17 thg 3 2009
image

Nghiên cứu về báo chí và tham nhũng này được viết bởi Catherine McKinley, nhằm tìm hiểu năm cơ quan báo chí khác nhau ở Việt Nam đã hoạt động như thế nào trong việc đưa tin chống tham nhũng trong hai năm 2006 và 2007. Dựa trên những phát hiện, nghiên cứu cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị làm thế nào để thay đổi môi trường báo chí. Nghiên cứu này là một phần trong hàng loạt tài liệu nghiên cứu chính sách về cải cách hành chính công và chống tham nhũng của UNDP tại Việt Nam.

Xem chi tiết ấn phẩm