Nghiên cứu chuyên ngành về minh bạch và tham nhũng trong thu đất ở Việt Nam

20 thg 11 2017
image

Đây là những nghiên phân tích các xu hướng tại Việt Nam liên quan đến các quá trình thực hiện và các lựa chọn trong các lĩnh vực cải cách hành chính cụ thể. Để đối đầu với những thách thức xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường đối với Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách cần phải được thông tin bằng các chứng cứ. Các tài liệu chính sách này nhằm góp phần vào cuộc tranh luận chính sách hiện hành bằng cách cung cấp các thảo luận ban đầu về cải tổ chính sách, qua đó giúp cải thiện các nỗ lực phát triển của Việt Nam.

Ba nguyên tắc chủ đạo của tài liệu thảo luận chính sách: (i) nghiên cứu dựa trên bằng chứng, (ii) tính chặt chẽ về học thuật và tính độc lập trong phân tích, và (iii) tính hợp pháp xã hội và một quá trình tham gia. Điều này liên quan đến phương pháp tiếp cận nghiên cứu dung với việc xác nhận nghiêm túc và có hệ thống đối với các lựa chọn chính sách về cải cách hành chính công và phòng, chống tham nhũng quan trọng.