Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013

02 thg 4 2014
image

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) đã được xây dựng và thực hiện được 5 năm. Trong 5 năm qua, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 50.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ số PAPI là một sáng kiến mang tính tiên phong của Việt Nam với bộ dữ liệu khảo sát xã hội học lấy người dân là trung tâm lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phân tích kết quả khảo sát trải nghiệm của người dân về hiệu quả thực thi chính sách quản trị và hành chính công, nhằm mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật hàng năm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.   

Nhìn chung, kết quả Chỉ số PAPI hàng năm trên phạm vi toàn quốc trong ba năm từ 2011 đến 2013 cho thấy mức độ ổn định và nhất quán của bộ chỉ số. Tính nhất quán về kết quả ở sáu lĩnh vực nội dung (còn gọi là trục nội dung) của năm 2013 so với hai năm trước đó một lần nữa khẳng định tính khoa học, độ tin cậy cao của phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp chọn mẫu của Chỉ số PAPI.