Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992

27 thg 8 2013
image

 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề mới được đặt ra. Với nhận thức đó, qua quá trình nghiên cứu, soạn thảo, dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã tập trung làm rõ và bổ sung thêm các nội dung như: Tiếp tục khẳng định nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Nhân dân trực tiếp bầu ra cơ quan đại diện của mình, đồng thời nhân dân có quyền bãi nhiệm đại biểu do mình bầu ra nếu họ không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân; có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở và có quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các thành viên; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Dự thảo Hiến pháp vẫn tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn về bản chất, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy đầy đủ nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm tôn trọng, bảo vệ quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ  trách nhiệm của nhà nước và xã hội trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong Hiến pháp khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội, đối ngoại, thống lĩnh các lực lượng vũ trang và là Chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh; Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao  nhất và thực hiện quyền hành pháp; Tòa án là cơ quan thực hiện   quyền tư pháp; Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. Sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc hoạt động của Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân theo định hướng cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của các cơ quan tư pháp, thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử. Bên cạnh đó, Dự thảo Hiến pháp cũng bổ sung một số thiết chế độc lập như Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước để thực hiện đầy đủ hơn tính dân chủ và pháp quyền của Nhà nước.