UNDP tại Việt Nam: Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng và công bằng

24 thg 1 2008
image

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, song đang xuất hiện những chênh lệch ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam - hội nhập quốc tế nhanh chóng, GDP ngày càng cao và mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bình vào năm 2010 - ưu tiên đặt ra là đảm bảo tăng trưởng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
UNDP hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đảm bảo cho công cuộc phát triển mang lại lợi ích cho nhiều thành phần xã hội thông qua tư vấn chính sách và hỗ trợ tăng cường thể chế và chế độ pháp quyền để tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi từ thành quả phát triển. Các lĩnh vực hỗ trợ chính của chúng tôi bao gồm: tăng cường các cơ quan dân cử như Quốc hội; đẩy mạnh cải cách luật pháp và hành chính; hạn chế mức độ bất bình đẳng về kinh tế-xã hội; bảo vệ môi trường; và quản lý thiên tai.