Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia

09 thg 5 2006
image

Chương trình Quốc gia và Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia của UNDP là khuôn khổ cho quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP trong 5 năm tới và hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Hai văn kiện này được xây dựng theo quá trình lập kế hoạch thông thường của UNDP dựa trên Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và các ưu tiên phát triển khác của Việt Nam.

Theo văn kiện Chương trình Quốc gia, UNDP sẽ tiếp tục trợ giúp kỹ thuật và cung cấp ý kiến tư vấn chính sách trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ và về các vấn đề liên ngành như HIV/AIDS, bình đẳng giới, thanh niên trong giai đoạn quá độ và phân cấp quản lý cũng như trong khuôn khổ các chương trình phối hợp với các thành viên khác của đại gia đình LHQ tại Việt Nam. Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia có nội dung chi tiết hơn, trong đó xác định các mục tiêu và các đối tác chính của Việt Nam sẽ phối hợp với UNDP thực hiện những mục tiêu này.