Tăng trưởng xanh và chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch ở Việt Nam: Các kiến nghị về Lộ trình cải cách chính sách

11 thg 6 2014
image

Báo cáo nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải cách gần đây cần được thúc đẩy đáng kể để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của Chiến lược Tăng trưởng xanh và để Việt Nam tiến tới một quỹ đạo tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn. Cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi phải cải cách ngành năng lượng tổng thể, cải cách giá và một chiến lược truyền thông và tham vấn để kêu gọi sự ủng hộ trên diện rộng đối với cải cách.

Cần có các biện pháp để bảo vệ người nghèo và dễ tổn thương cũng như các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhất từ việc tăng giá năng lượng. Thông qua việc đưa ra các lựa chọn cải cách cụ thể cho từng vấn đề, tôi tin rằng báo cáo này sẽ có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một lộ trình cho cải cách.

Báo cáo Tăng trưởng xanh và Chính sách Tài khóa Nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam – Các kiến nghị về Lộ trình Cải cách Chính sách dựa trên các công trình nghiên cứu của nhiều đối tác nghiên cứu trong nước và các chuyên gia quốc tế, cũng như thông qua đối thoại rộng khắp với các bên liên quan chính bao gồm các hộ, doanh nghiệp, các đối tác phát triển và các nhà hoạch định chính sách.

Xin mời tải tài liệu liên quan:

Phase I: Subsidies and taxes in Vietnam’s energy sector, and their eects on economic development and income distribution in the context of responding to climate change