Báo cáo Đánh giá chung của Liên Hợp Quốc về Việt Nam

01 thg 11 2004
image

Báo cáo Đánh giá chung về Việt Nam (CCA) là kết quả phân tích chung của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) về các thành tựu phát triển gần đây của Việt Nam và những thách thức tồn tại trong giai đoạn trung hạn. Tài liệu này là sản phẩm của một quá trình tham vấn rộng rãi trong hệ thống LHQ, Chính phủ và các đối tác phát triển khác. Báo cáo này được xây dựng dựa trên kết quả phân tích gần đây về thực trạng đất nước và các nỗ lực xây dựng các kế hoạch khác, bao gồm các kế hoạch xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2001 - 2010, các chiến lược và kế hoạch ngành và Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo. Phân tích này cũng dựa nhiều vào các thông tin được trình bày trong các Báo cáo về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do các Tổ chức của LHQ tại Việt Nam xây dựng.

Đóng góp độc đáo của CCA thể hiện ở việc phân tích hiện trạng phát triển của Việt Nam theo cách tiếp cận ‘dựa trên quyền’ của Liên Hợp Quốc. Cách tiếp cận dựa trên quyền coi phát triển là một phần của tiến trình rộng lớn nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và do vậy tập trung sự chú ý vào sự hòa nhập, công bằng và hoàn cảnh của các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Do đó, các cách tiếp cận dựa trên quyền có mục tiêu xem xét vượt ra ngoài tiêu chuẩn trung bình quốc gia để xem xét hoàn cảnh cụ thể của phụ nữ và trẻ em, các nhóm dân tộc thiểu số, người khuyết tật cũng như các nhóm yếu thế hoặc bị thiệt thòi khác.