Thông tin cơ bản: Bình đẳng giới ở Việt Nam

09 thg 3 2010
image

Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới, tình trạng chênh lệch giới vẫn còn tồn tại. Nếu đánh giá dựa vào các chỉ số quan trọng về giới thì xếp hạng của Việt Nam chỉ bằng với thứ hạng của các nước thu nhập thấp trong khu vực. Nếu đánh giá theo Chỉ số Chênh lệch Giới Toàn cầu  của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2009, Việt Nam đứng thứ 71 trong tổng số 134 nước; đứng thứ 94 trong tổng số 155 nước nếu đánh giá dựa vào Chỉ số Phát triển Giới năm 2007  và đứng thứ 62 trong số 109 nước theo Đánh giá Trao quyền về Giới năm 2007.