Thông tin cơ bản: Thực thi Công ước Nhân quyền quốc tế tại Việt Nam

21 thg 3 2008
image

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Như cuốn Những thành tựu trong  bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam  đã nêu, Chính phủ cố gắng đảm bảo thực hiện các quyền con người, trong đó có phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa nói chung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý hiện đại và các cơ chế thực hiện một cách hiệu quả.