Tóm lược thông tin về Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người - Báo cáo Phát triển Con người của Việt Nam năm 2011

09 thg 9 2001
image

Chỉ số phát triển con người. Để đo lường tiến bộ phát triển ngoài khía cạnh thu nhập hay tăng trưởng GDP, các Báo cáo phát triển con người đã đưa ra các chỉ số tổng hợp bao trùm các khía cạnh khác nhau về phát triển con người. Ba chỉ số tổng hợp chính được sử dụng làm cơ sở để phân tích trong Báo cáo phát triển con người của Việt Nam năm 2011 là Chỉ số phát triển con người (HDI), Chỉ số phát triển giới (GDI) và Chỉ số nghèo đói con người (HPI). Báo cáo này cũng đưa ra một chỉ số mới là Chỉ số đói nghèo đa chiều (MPI) cho Việt Nam.