Thông tin cơ bản: Báo cáo đánh giá toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa năm 2011 (GAR11)

19 thg 7 2011
image

Bản tin sau đây cung cấp thêm một số thông tin về GAR11 qua việc nhấn mạnh một số phát hiện chính của báo cáo này cùng với một số bằng chứng có liên quan về Việt Nam. Bản tin cũng mô tả ngắn gọn về cách UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong một số hợp phần của công tác quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu.