Mục tiêu Thiên niên kỷ

  • Country report: 15 years achieving the Viet Nam Millennium Development Goals18-09-2015Country report: 15 years achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - MTTNK

UNDP hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để tăng cường năng lực quốc gia trong việc giám sát tiến độ thực hiện đạt được các mục tiêu TNK (MDG) ở Việt Nam, đặc biệt là MDG 1 và 7.

XEM THÊM