Xoá đói giảm nghèo

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Việt Nam đã đạt những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên đang xuất hiện những sự bất bình đẳng và chênh lệch ngày càng tăng. Để giải quyết những thách thức này, UNDP đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và hòa đồng ở Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu chính sách chất lượng cao, tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận và góp phần tìm ra các giải pháp phù hợp cho Việt Nam nhằm xây dựng và thực thi các chính sách phát triển mang tính hòa đồng hơn, cũng như các chương trình xóa đói giảm nghèo và trợ giúp xã hội nhằm vào những người nghèo nhất (cả phụ nữ và nam giới). UNDP cũng đang tăng cường năng lực quốc gia trong việc theo dõi quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người và kết quả thực hiện các MDG. Phát triển gắn với các quyền con người và sự tham gia của những đối tượng dễ bị tổn thương (cả phụ nữ và nam giới) trong quá trình phát triển là trọng tâm của tất cả các lĩnh vực hỗ trợ theo chương trình của chúng tôi.

XEM THÊM