Tổng quan thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

30 thg 6 2017
image

Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, …

Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em. Dựa trên các phân tích này, báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách để giải quyết các vấn đề mà người dân tộc đang gặp phải.

Ngoài mục lục, danh mục bảng biểu, hình, và phần tóm tắt các kết quả chính, cấu trúc báo cáo gồm ba phần.
Phần đầu là phương pháp luận của báo cáo. Phần này giới thiệu về mục đích nghiên cứu, bộ số liệu 53 DTTS và phương pháp phân tích bộ số liệu này trong báo cáo.

Phần thứ hai là hiện trạng điều kiện sống và sinh kế của các DTTS. Phần này mô tả các đặc điểm nhân khẩu học, y tế, chăm sóc sức khỏe, HIV/AIDS, giáo dục-đào tạo, bình đẳng giới, tiếp cận cơ sở hạ tầng, đất đai và thông tin liên lạc, tình trạng nghèo/cận nghèo của người dân tộc và việc duy trì các nét văn hóa bản địa.

Trên cơ sở phân tích các đặc điểm sống và sinh kế này, phần cuối của báo cáo đào sâu phân tích về vấn đề giáo dục và tử vong trẻ em của người DTTS, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu này theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Phần này cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị để phát triển giáo dục DTTS và giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.