Giới và đói nghèo

08 thg 5 2015
image

Học phần này giới thiệu những định nghĩa và thước đo về đói nghèo, đồng thời tìm hiểu sự tương tác về giới ảnh hưởng tới đói nghèo như thế nào – trong khi khái niệm này đang được những nhà hoạch định chính sách định nghĩa một cách cơ bản thông qua nhấn mạnh tầm quan trọng của hộ gia đình như một thiết chế xã hội. Học viên sẽ tìm hiểu những khía cạnh giới của đói nghèo và những khái niệm như là sự nữ hoá đói nghèo, hay đói nghèo về thời gian. Học phần kết thúc bằng một phiên thảo luận ngắn gọn về các mối liên hệ giữa chính sách việc làm, các mối quan hệ giới và đói nghèo.