Chương trình nghị sự sau 2015
Các tham vấn tại Việt Nam

Việt Nam được lựa chọn vì những thành tựu đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu MDG cũng như vị thế quốc gia có thu nhập trung bình như hiện nay. Trong quá trình tham vấn, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ hỏi số đông người Việt Nam về thế giới họ mong muốn trong năm 2015 và những mục tiêu phát triển nào cần được đưa ra.

Xem thêm về Chương trình nghị sự sau 2015 tại Việt Nam
Báo cáo MTTNK mới nhất
Millennium Development Goals 2010 National Report

Having successfully executed its ten-year Strategy for Socio-Economic Development 2001-2010, the country has not only escaped poverty and lifted itself to middle-income status but also demonstrated the success of its policy approach. Viet Nam has weathered the global economic crisis while maintaining its performance in socio-economic development, poverty reduction and environmental protection.

The Millennium Development Goals Report 2011

This report draws on data from numerous international agencies and national governments to present an accounting to date of how far the world has come in meeting the Millennium Development Goals (MDGs). It outlines the significant progress made by some countries towards the MDGs, but also demonstrates that efforts to reach the MDGs by 2015 still need to be intensified.

The Millennium Development Goals Report 2012
Xem thêm