Liên hệ

Địa chỉ:
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 3942 1495
Fax: (84-4) 3942 2267

registry.vn@undp.org

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 3942 1495
registry.vn@undp.org