Mua sắm, mời thầu

Nguyên tắc làm việc của UNDP

Mua sắm là hoạt động quan trọng của UNDP vì gần 85% kinh phí của tổ chức này đã được chi cho việc mua sắm. Vì vậy, mục tiêu của Đơn vị Mua sắm là cung cấp các dịch vụ mua sắm chất lượng cao và hiệu quả, hỗ trợ/tư vấn cũng như đào tạo về mua sắm cho Văn phòng UNDP tại Việt Nam, các dự án do quốc gia thực hiện, Ngôi nhà xanh chung của Một LHQ và các cơ quan khác của LHQ, đồng thời vẫn tuân thủ các nguyên tắc căn bản về mua sắm của UNDP: đồng tiền bỏ ra mang lại giá trị cao nhất, công bằng/sòng phẳng, minh bạch và cạnh tranh có hiệu quả. Ngoài ra, Đơn vị Mua sắm còn cung cấp các dịch vụ sau đây: (i) Quản lý các bên cung cấp hàng hóa/dịch vụ; (ii) Chuyển giao thiết bị; (iii) Kiểm tra đột xuất việc mua sắm; (iv) Thanh lý các tài sản giá trị cao; (v) Lập kế hoạch duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp cho Văn phòng UNDP; và (vi) Đảm bảo an ninh cho Văn phòng.

Các hợp đồng đã làm trong năm

Thông tin được cập nhật chính xác tính đến 30/07/2013.

Tên dự án
Họ và tên
Giá trị hợp đồng ($)
International Consultant- Project Preparation "Conservation of Critical Wetland Protected Areas and Linked Landscapes" Sultana Bashir 30,244
International Consultant on management and business plans-Project Removing Barriers Hindering Protected Area Management Effectiveness in Viet Nam Michael Green 37,150
International Consultant on Ecosystem services valuation-project Removing Barriers Hindering Protected Area Management Effectiveness in Viet Nam Dominic Moran 34,820
Senior International Expert on Quantitative Methodology and Governance Assessment for the research project "The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI)" Edmun J. Malesky 52,300
International expert on quantitative methodology for surveying justice, for the Research Study "Measuring Justice from Citizen’s Experience and Perspective in Viet Nam" Pierre Landry 35,710
International Expert for the research "International Comparative Analysis of Anti-Corruption Legislations: Lessons on sanctioning and enforcing mechanisms"
Martin Painter 34,850
International Consultant  on National Biodiversity  Strategy and Action Plan Scott Perkin 31,670
International Expert on Human Development Arkadi Toritsyn
72,280
International Consultant on Environmental Assessment and Management Plan
International consultant for evaluation of dioxin destruction technology demonstrated in Vietnam
Richard Cooke 53,458
International Consultant - Development of comprehensive RBM Strategy 2012-2016 for the UN in Viet Nam

International Consultant - RBM Support and Development of 2012 One UN Annual Report for the UN in Viet Nam
MacKenzie Development Consulting Ltd
(Mr. Alexander MacKenzie)
54,852
Analysis of dioxin for technology demonstration ALS CANADA LTD. 95,295
End of Project Evaluation, project "Strengthening the Capacity of Representative Bodies in Vietnam” Vietbid 52,932
End of Project Evaluation for Project "Strengthening the Capacities for Budgetary Decision and Oversight of People’s Elected Bodies in Vietnam” Public Administration International (PAI) 54,021
Conducting an Institution and Context Analysis for Participatory Governance Assessment for REDD+ CSDM 47,235
Thematic studies on policy and institution, species and genetic resources, and ecosystems and protected areas conducted through three Working Groups to provide inputs for National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) development Institute of environment and sustainable development (VESDI) 43,345.42
Construction works for UN House Offices in Hanoi Lideco3 11,888,114.6
Research project "The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) Center for Community Support & Development Studies (CECODES) 1,051,186
Research Study "Measuring Justice from Citizen’s Experience and Perspective in Viet Nam” Center for Community Support & Development Studies (CECODES) 205,613.9