Dự án đã kết thúc: Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

  • Hỗ trợ cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 2008- 2011Cải cách hành chính (CCHC) là công tác trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hướng tới sự phát triển lấy con người làm trung tâm. Các nỗ lực cải cách đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo, và đưa đất nước hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường quốc tế và khu vực.

  • Tăng cường năng lực địa phương trong công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (SCSM)Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hàng năm và 5 năm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển cấp quốc gia và địa phương ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá khứ, việc thực hiện các KH phát triển KT-XH thường không đi cùng với công tác theo dõi và đánh giá (TD&ĐG) cần thiết và được coi là một nguyên nhân làm cho nó không đạt kết quả và hiệu quả mong muốn.

  • Tăng cường năng lực cho Hội Luật gia Việt NamHội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau.

  • Tăng cường năng lực của các cơ quan dân cửDự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của Quốc hội (và Ban thư ký) trong việc thực thi các chức năng theo quy định của Hiến pháp, đồng thời góp phần tăng cường tính công khai và trách nhiệm giải trình.

  • Tăng cường năng lực trong công tác lập, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản tại tỉnh Kon TumNằm trong khu vực Tây Nguyên, Kon Tum là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam với khoảng 53% dân cư là đồng bào các dân tộc thiểu số như Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Chiêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm v.v. Xuất phát điểm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh Kon Tum là rất thấp và năng lực của cán bộ chính quyền địa phương, đặt biệt ở cấp xã, về quản lý nhà nước và lập kế hoạch phát triển KT-XH nhìn chung còn yếu.

  • Nâng cao Năng lực cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN)Khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam, bao gồm các hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chinh phủ (PCP), các tổ chức cộng đồng, v.v… đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

  • Thực thi Công ước Nhân quyền quốc tế tại Việt NamThúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Như cuốn Những thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam[1] đã nêu, Chính phủ cố gắng đảm bảo thực hiện các quyền con người, trong đó có phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa nói chung, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý hiện đại và các cơ chế thực hiện một cách hiệu quả.

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org