Dự án đã kết thúc: Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org