Dự án đã kết thúc: Xóa đói giảm nghèo

Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org