Dự án Hỗ trợ Xây dựng cơ chế đối thoại và phân tích chính sách mới đối với chính sách phát triển kinh tế

Giới thiệu chung

Mục tiêu của Dự án này là tăng cường năng lực của Chính phủ để thực hiện công tác ngoại giao kinh tế và xây dựng cơ chế đối thoại chính sách mới giữa Chính phủ và doanh nghiệp để tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Dự án này sẽ hỗ trợ xây dựng mạng lưới tri thức phục vụ cho nghiên cứu và phân tích chính sách và đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ cao cấp thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt. Dự án này nhằm đạt được những kết quả cụ thể sau: (i) hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế, gắn kết nhiều sáng kiến hiện có vào một khuôn khổ chiến lược thống nhất; (ii) chương trình lãnh đạo chính sách dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và doanh nghiệp về chiến lược và các tác động trong việc hội nhập kinh tế quốc tế ; (iii) đào tạo các quan chức chính phủ nhằm phát huy kết quả của công tác ngoại giao kinh tế và nâng cao năng lực lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp .

Các hoạt động cụ thể của dự án nhằm đạt được kết quả nói trên bao gồm: (i) nghiên cứu thực tiễn chính sách liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế do các học giả trong nước và quốc tế thực hiện; (ii) tổ chức hội thảo có sự tham gia của các bên liên quan trong nước và chuyên gia nước ngoài về phát triển công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam; (iii) tổ chức các chuyến thăm quan học tập và tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc và một số nước châu Á khác để tham gia các Hội nghị Bàn tròn Chính phủ - Doanh nghiệp để học hỏi các bài học phù hợp cho công tác kế hoạch của Việt Nam; (iv) xây dựng và thực hiện một chương trình đào tạo cấp cao về xu hướng biến đổi trong quan hệ kinh tế quốc tế dành cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước; (v) đào tạo quan chức chính phủ hỗ trợ cho các sáng kiến về ngoại giao kinh tế, bao gồm việc tổ chức các sự kiện đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Kế hoạch tổng thể về công tác ngoại giao kinh tế được chính phủ phê duyệt
  • IThực hiện chương trình lãnh đạo chính sách dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao về hội nhập kinh tế quốc tế
  • Tăng cương năng lực các quan chức chính phủ nhằm phát huy kết quả của công tác ngoại giao kinh tế và nâng cao năng lực lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các sự kiện đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
48249 USD 2,500,000 (UNDP:$2,450,000; Gov: $50,000 (bằng hiện vật) Bộ Ngọai giao Vụ Kinh tế, Bộ Ngọai giao

Giải ngân trong các năm trước

Năm
Giải ngân (USD)
2007 136.476
2008 874.811
2009 936.610
2010 1.079.847
2011 488.839
2012 451.142