Tăng cường năng lực cho Hội Luật gia Việt Nam

Giới thiệu chung

Hội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau. Lĩnh vực hoạt động rộng, đội ngũ thành viên đông đảo và khả năng tiếp cận trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp đã tạo cho HLGVN một ví trí tiềm năng quan trọng trong các nỗ lực của quốc gia để cải thiện chế độ pháp quyền và tiếp cận công lý cho mọi người dân.

Để có thể đáp ứng hiệu quả với các thách thức đặt ra cho HLGVN trong quá trình thay đổi vai trò và lĩnh vực hoạt động đang diễn ra, Hội cần được tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là tập trung ở các nhiệm vụ sau:

  • Tham gia xây dựng và đóng góp chuyên môn vào các dự thảo luật mới, đặc biệt là các luật có ảnh hưởng quan trọng tới tiến trình cải cách tại Việt Nam;
  • Đóng vai trò tổ chức, huy động các thành viên nghề luật tham gia và đóng góp tích cực cho chương trình cải cách luật pháp và tư pháp;
  • Tăng cường năng lực về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho các luật gia, và;
    Cải thiện việc tiếp cận của người dân với thông tin pháp luật và dịch vụ trợ giúp pháp lý.
  • Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực về tổ chức, cơ cấu, quản lý và hành chính cho Hội và thu hút các thanh viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động của Hội.


Với kinh nghiệm thu được từ khảo sát, học tập kinh nghiệm, hợp tác với các tổ chức luật gia quốc tế, và đào tạo, dự án sẽ hỗ trợ HLGVN trang bị them hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho các thành viên để họ có thể đóng góp tốt hơn vào quá trình lập pháp và các đối thoại chính sách với Chính phủ.

Dự án đồng thời giúp tăng cường năng lực cho các trung tâm trợ giúp pháp lý của Hội, các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, cũng như các hoạt động trợ giúp pháp lý theo mô hình có sự tham gia đóng góp của sinh viên pháp lý.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Tăng cường năng lực và góp phần điều chỉnh cơ chế để các tổ chức / hiêp hội và các tổ chức dân sự tại địa phương tham gia, theo dõi và đóng góp tích cực hơn vào quá trình cải cách tại Việt Nam

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00042690 US$598,200 của UNDP và US$84,250 tài trợ từ DFID Hội Luật gia Việt Nam Tổ chức xã hội và nghề nghiệp có liên quan

Giải ngân trong các năm trước

Năm    
Giải ngân (USD)
2007 186,625
2008 339,842
2009 332,245
2010 330,313
2011 301,420