Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức  qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của thành phố Đà Nẵng. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới. Điều này chính là một ưu tiên chiến lược thúc đẩy sự hợp tác giữa UNDP và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, bởi UNDP có một vị thế chiến lược về tư vấn chính sách, chuyên môn, kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới trong việc tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ hành chính công cho người dân nói chung và đặc biệt là các nhóm xã hội thiệt thòi. Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao định hướng phục vụ trong nền hành chính, cũng như nâng cao tính minh bạch và giải trình của cơ chế phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, dự án sẽ hỗ trợ Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng nâng cao bình đẳng giới trong hệ thống quản trị công cũng như trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Dự án này cùng với 3 dự án tương tự ở Bắc Giang, Cần Thơ và Hà Tĩnh và 1 dự án với Bộ Nội vụ được hỗ trợ với mục tiêu chung nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các sáng kiến về CCHC và chia sẻ các kết quả để các địa phương khác học tập.

Kết quả chính của dự án là gì?

Mục tiêu 1: Chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức ở thành phố Đà Nẵng được cải thiện một cách căn bản.
•    Quy trình tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh và thực tài được hoàn thiện và áp dụng.
•    Cơ chế trả lương và thưởng theo kết quả công tác được xây dựng, thí điểm và hoàn chỉnh.
•    Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bắt buộc theo vị trí việc làm và hình thức tín chỉ được xây dựng và áp dụng.
•    Hệ thống quản lý công chức, viên chức được hiện đại hóa theo hướng trực tuyến.
Mục tiêu 2: Chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và tổ chức qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cải thiện căn bản.
•    Thiết lập bộ chỉ số và công cụ đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với các dịch vụ công.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
69828 USD 1,320,000 including total grant ODA: USD 1,200,000 and counterpart funding: VND 2,520,000,000 equivalent to USD 120,000, consisting of in-kind contribution (office, equipment and office administrative fees), and project management allowances for PMU. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Giải ngân trong các năm trước

Năm Giải ngân (USD)
2013 329.170