Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Giang

Giới thiệu chung

Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức  qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Bắc Giang. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới. Điều này chính là một ưu tiên chiến lược thúc đẩy sự hợp tác giữa UNDP và Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, bởi UNDP có một vị thế chiến lược về tư vấn chính sách, chuyên môn, kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới trong việc tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ hành chính công cho người dân nói chung và đặc biệt là các nhóm xã hội thiệt thòi. Thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao định hướng phục vụ trong nền hành chính, cũng như nâng cao tính minh bạch và giải trình của cơ chế phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, dự án sẽ hỗ trợ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nâng cao bình đẳng giới trong hệ thống quản trị công cũng như trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Dự án này cùng với 3 dự án tương tự ở thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Hà Tĩnh và 1 dự án với Bộ Nội vụ được hỗ trợ với mục tiêu chung nhằm hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các sáng kiến về CCHC và chia sẻ các kết quả để các địa phương khác học tập.

Kết quả chính của dự án là gì?

Mục tiêu 1: Chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức ở tỉnh Bắc Giang được cải thiện một cách căn bản.

  • Hệ thống quản lý công chức được xây dựng, thử nghiệm và hoàn chỉnh để chuyển giao cho địa phương sử dụng.
  • Các điều kiện thiết yếu để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ  công chức, viên chức được tăng cường.

Mục tiêu 2: Chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và tổ chức ở các cấp địa phương qua cơ chế một cửa, một cửa lien thông được cải thiện căn bản.

  • Phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông được xây dựng, áp dụng thử nghiệm và hoàn chỉnh để chuyển giao cho địa phương sử dụng.
  • Kiến thức, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở Bộ phận một cửa, một cửa liên thông được tăng cường qua các hoạt động bồi dưỡng chuyên sâu.
Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án
Cơ quan thực hiện dự án
69826 1.381.796 USD bao gồm: 1.150.000 USD tiền ODA và 231.976 USD đối ứng của đối tác Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Giải ngân trong các năm trước

Năm Giải ngân (USD)                                   
2013 254.877