Hỗ trợ công tác hoạch định chính sách hiệu quả thông qua nghiên cứu khảo chứng khoa học

Giới thiệu chung

Mục tiêu của dự án là xây dựng năng lực cho các cán bộ nghiên cứu của VASS trong ba lĩnh vực: quản lý nghiên cứu, nghiên cứu phát triển con người và vận động chính sách. Dự án cũng sẽ tạo cơ hội cho các cán bộ nghiên cứu ứng dựng những kỹ năng này vào thực tiễn, đặc biệt là thông qua công tác xây dựng Báo cáo Phát triển Con người cấp quốc gia cho Việt Nam. Báo cáo sẽ nâng cao nhận thức về vấn đề phát triển con người ở Việt Nam và đề ra những cách tiếp cận chính sách mang tính thực tiễn để từ đó tạo thêm nhiều sự lựa chọn và cơ hội cho mọi người dân Việt Nam.

VASS thực hiện nghiên cứu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người ở Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ. Thông qua các dự án nghiên cứu mang tính ứng dụng thực hiện ở 29 phân viện nghiên cứu, VASS cung cấp nền tảng lý thuyết cho các kế hoạch, chiến lược và chính sách của Chính phủ. Do Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và tham gia ngày càng tích cực vào cộng đồng quốc tế nên các vấn đề mà những nhà hoạch định chính sách phải đối mặt cũng phức tạp hơn và biến chuyển không ngừng. Bằng cách cải thiện quy trình nghiên cứu cũng như thực hiện nghiên cứu trong nội bộ VASS, các nhà hoạch định chính sách mới có thể được trang bị đầy đủ những kiến thức, nghiên cứu và phân tích cần thiết để giải quyết những vấn đề chính sách đầy thử thách này.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • VASS áp dụng một cách tiếp cận quản lý thống nhất, hiện đại với cơ cấu chặt chẽ để triển khai các dự án nghiên cứu khoa học, dựa trên các tiêu chuẩn về quản lý dự án và quản lý chương trình được quốc tế công nhận
  • Xây dựng một mạng lưới các chuyên gia có khả năng thực hiện các nghiên cứu phát triển con người chất lượng cao, bao gồm Báo cáo Phát triển Con người cấp quốc gia tiếp theo cho Việt Nam.
  • Nâng cao năng lực cho các cán bộ nghiên cứu của VASS để thực hiện và tuyên truyền về các nghiên cứu trên cơ sở khảo chứng khoa học nhằm hỗ trợ công tác hoạch định chính sách ở tất cả các cấp chính quyền.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
61976 Tổng ngân sách là 3.573.000 USD (bao gồm 30.000 USD đóng góp bằng hiện vật từ VASS) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS)

Giải ngân trong các năm trước

Năm
Giải ngân (USD)
2008 252.861
2009 614.160
2010 841.534
2011 235.737
2012 34.581