Trình diễn và khuyến khích sử dụng các kỹ thuật và cách thực hành tốt nhất để hạn chế lãng phí trong y tế tránh xả chất độc đi-ô-xin và thủy ngân ra môi trường

Giới thiệu chung

Các chất gây ô nhiễm môi trường là mối quan ngại trên phạm vi toàn cầu gồm có một lượng lớn chất thải y tế thải ra từ các hoạt động của các cơ sở và các dịch vụ chăm sóc y tế (ví dụ như các bệnh viện, trạm y tế, các chiến dịch tiêm chủng ...) và cần xử lý chất thải y tế và áp dụng các phương pháp xử lý chất thải y tế. Khi các hệ thống y tế được tăng cường và diện bao phủ chăm sóc sức khỏe đượcv mở rộng ở các nước đang phát triển thông qua các nỗ lực để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thì tình trạng xả thải các chất hữu cơ lâu phân hủy gây ô nhiễm (POPs) và các chất độc lâu phân hủy khác (PTS) ra môi trường có thể tăng lên rất nhiều. Đây thường là một hậu quả không lường trước được khi lựa chọn các nguyên liệu và các quá trình nhằm cải thiện các kết quả về sức khỏe.

Dự án đã đề xuất là một dự án trình diễn trên phạm vi toàn cầu sẽ phối hợp với bảy nước để trình diễn và thúc đẩy thực hiện cách thực hành và các kỹ thuật tốt nhất để quản lý chất thải y tế với mục tiêu hạn chế tối đa hoặc chấm dứt xả thải POPs và thủy ngân ra môi trường. Các nước tham gia ở Ắc-hen-ti-na, Ấn độ, Lát-vi-a, Li-băng, Phi-líp-pin, Sê-nê-ganvà Việt Nam.

Các chất ô nhiễm được nêu ra trong dự án này là các POPs được tạo ra ngoài ý muốn liệt kê trong Phụ lục C của Công ước Stockholm (polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, PCBs và HCB) và thủy ngân. Các chất ô nhiễm này luân chuyển khắp toàn cầu trên các luồng không khí và các phương tiện khác; chúng là các chất độc với số lượng nhỏ; chúng tích tụ về mặt sinh học lên chuỗi thức ăn; và chúng gây ra tác hại đã được ghi nhận đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường ở các địa điểm xa nguồn xả thải đầu tiên.

Đốt cháy và đốt các chất thải y tế ngoài trờilà các nguồn xả thải chất độc đi-ô-xin chính trong y tế và các phương thức vận chuyển thủy ngân chủ yếu. Tràn thủy ngân và vỡ hoặc xử lý không đúng cách các thiết bị chứa thủy ngân như nhiệt kế và máy đo huyết áp là các con đường chính theo đó thủy ngân từ các cơ sở y tế thâm nhập vào môi trường.

Dự án sẽ trình diễn và nhân rộng các kỹ thuật và cách thực hành tốt nhất để giảm thiểu tạo ra chất thải y tế và sử dụng các vật liệu ít độc hại hơn cho phù hợp. Dự án cũng sẽ trình diễn tính hiệu quả của các công nghệ xử lý chất thải y tế không đốt cháy tránh được tình trạng tạo ra các POPs ngoài ý muốn. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ công bố các chính sách hiệu quả; thể chế hóa các chương trình tập huấn; và phổ biến thông tin trong nước và quốc tế để thúc đẩy tính bền vững, nhân rộng hơn nữa và áp dụng các kỹ thuật và cách thực hành tốt nhất. Dự án cũng sẽ trình diễn và nhân rộng các biện pháp tạm thời để quản lý đúng cách tình trạng tràn thủy ngân và xử lý các dụng cụ thủy ngân bị vỡ với mục tiêu hạn chế tối đa tình trạng xả thải ra môi trường mà vẫn bảo vệ được sức khỏe công nhân và bệnh nhân.
Để biết thêm thông tin: mời xem: http://www.gefmedwaste.org/index.php

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Trình diễn, xây dựng thành tài liệu và nhân rộng cách thực hành tốt nhất để quản lý chất thải trong ngành y tế
  • Triển khai và trình diễn thành công các công nghệ xử lý chất thải y tế phù hợp theo phương pháp không đốt cháy
  • Trình diễn, xây dựng thành tài liệu và nhân rộng cách thực hành tốt nhất để quản lý chất thải thủy ngân và khuyến khích sử dụng các thiết bị không sản xuất từ thủy ngân
  • Xây dựng các chương trình tập huấn mới và/hoặc nâng cao các chương trình tập huấn để xây dựng năng lực thực hiện các thực hành tốt nhất và các công nghệ phù hợp ngoài cơ sở vật chất và các chương trình mô hình.
  • Nghiên cứu thăm dò và có thể khởi xướng áp dụng ở những địa phương có thể áp dụng được các chính sách quốc gia nhằm nhân rộng và duy trì các công nghệ và cách thực hành tốt nhất
  • Phổ biến kết quả của dự án cho tất cả các bên có liên quan để nâng cao nhận thức nhằm đưa các kết quả đó vào áp dụng

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
58547 Kinh phí (GEF): US$859.635. Vốn đối ứng của Chính phủ và các đối tác khác: US$1.040.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) Cục Quản lý Môi trường Việt Nam, MONRE

Giải ngân trong các năm trước

Năm
Giải ngân (USD)
2009 2.321,94
2010 51.778,72
2011 449.813
2012 577.477