Dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam, giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính

Giới thiệu chung

Các kết quả chinh trong năm 2009:

Thông qua Dự án CBCC, UNDP đã hỗ trợ kỹ thuật với các chuyên gia cao cấp, các chuyên gia quốc tế và các kinh nghiệm quốc tế trong các hoạt động (1) xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn lấy ý kiến của các cơ quan chính phủ để hoàn thiện chương trình. Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt;  (2) Xây dựng kịch bản quốc gia của Việt Nam về biến đổi khí hậu, Hội thảo công bố chính thức kịch bản này được tổ chức tại Hà Nội tháng 9 năm 2009. Thông tin là cơ sở để các bộ nghành địa phương xây dựng các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu;  (3) Các hướng dẫn kỹ thuật để giúp các bộ ngành và địa phương trong việc xây dựng các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; (4) Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của công chúng về biến đổi khí hậu, các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực ở cấp trung ương và địa phương để giảm thiểu các tác động có hại tới kinh tế, xã hội, môi trường do thiên tai và do các dịch bệnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Dự án hỗ trợ các cán bộ Việt Nam, những nhà hoạch định chính sách và ra quyết định, những người tham gia các đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu (COP 15, COP16), và các xuất bản phẩm về biến đổi khí hậu.

Các kết quả chính trong năm 2010:

- UNDP đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt  Nam thực hiện Chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành báo cáo đầu tiên đánh giá năng lực các cơ quan Việt nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.  Báo cáo này đã phân tích nhu cầu xây dựng năng lực, khoảng cách giữa nhu cầu và thực tế về nhân sự trong các bộ ngành, các tỉnh và các tổ chức xã hội. Kết quả của báo cáo được sử dụng để xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động cụ thể cho giai đoạn 2010-2015, thông qua các hoạt động chính là đào tạo và truyền thông.   
-  Dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngành và các tỉnh.  Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường được chuẩn bị thông qua quá trình tham vấn rộng rãi, đề xuất 43 chương trình ưu tiên, hỗ trợ ngành tài nguyên và môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt kế hoạch hành động này trong tháng 12 năm 2010.  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng phó với biến đổi khí hậu, tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu trong cách chương trình phát triển của bộ,  dựa vào các nghiên cứu tổng thể về các tác động của biến đổi khí hậu tới các lĩnh vực thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp và nông nghiệp.

- Dự án hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng thường trực chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu xây dựng các  hướng dẫn kỹ thuật, giúp các tỉnh đánh giá tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và các biện pháp thích hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng dẫn kỹ thuật thực hiện và quả lý chương trình mục tiêu quốc gia. Các hướng dẫn kỹ thuật sẽ giúp các địa phương, các ngành xây dựng kế hoạch hành động, các kế hoạch và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu lượng phát thải khí thải nhà kính.  Các hướng dẫn này cũng sẽ giúp lồng ghép biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch 5 năm trong giai đoạn sắp tới. Trong năm 2011, dự án sẽ hỗ trợ hai tỉnh Bình Định và Bình Thuận sử dụng các Hướng dẫn kỹ thuật này để đánh giá tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho huyện Đảo Phú Quý và Huyện Tây Sơn.  Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã sử dụng Hướng dẫn thực hiện và quản lý dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chiến lược truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng đầu tiên đã được soạn thảo để nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy các hoạt động truyền thông trogn thời gian 2011-2015.  Trogn năm 2010, phim tư liệu về biến đổi khí hậu đã được sản xuất và trình chiếu trên truyền hình. Các hoạt động truyền thông ưu tiên sẽ được thực hiện trong năm 2011-2012.  Kế hoạch hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ về biến đổi khí hậu và dự kiến tiến hành tại Đại học quốc gia Hà Nội và các trường khác.

Kết quả chính của dự án là gì?

Kết quả 1 - Chính sách biến đổi khí hậu được thiết lập và lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, các kế hoạch hành động liên quan được hình thành, các chính sách và năng lực quản lý để thực hiện được củng cố.
Kết quả 2 - Kiến thức cơ bản được cải thiện, năng lực nghiên cứu quốc gia được củng cố để thực hiện các phân tích hỗ trợ việc lập kế hoạch và phát triển chính sách, thực hiện các biện pháp liên quan tới biến đổi khí hậu để hỗ trợ các ngành và tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kết quả 3 - Xây dựng năng lực điều tiết, hướng dẫn, các biện pháp chính sách của địa phương, quản lý dự án, và lập qui chế cụ thể, các biện pháp chính sách và kế hoạch đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý phát thải khí nhà kính.
Kết quả 4 - Quản lý dự án và tư vấn kỹ thuật dài hạn

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00060851 US$ 4,660,000 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan chủ trì: Viện khoa học Khí thường Thủy văn và Môi trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Cần Thơ

Giải ngân trong các năm trước

Năm 
Giải ngân (USD)
2009 477.492
2010 685.365
2011 887.851
2012 1.097.202
2013 154.183