Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch

Giới thiệu chung

Các kết quả chính trong năm 2009:

Trong năm 2009, dự án bắt đầu hoạt động. Trong giai đoạn khởi đầu các hoạt động của dự án đã được thực hiện:
1. Báo cáo khởi động đã hoàn thành và thoả thuận; các báo cáo khởi động đặt ra các khuôn khổ khái niệm của dự án;
2. Bắt đầu đánh giá về tác động của việc lồng ghép phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010;
3. Đồng ý và dự thảo một chương trình nghị sự ưu tiên của 8 vấn đề ưu tiên mà Bộ KH & ĐT đang phải đối mặt và cần phải được giải quyết của dự án;
4. Tổ chức đối thoại chính sách với các nhà tài trợ quốc tế về cơ chế tài chính để hỗ trợ phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu;
5. Tổ chức  truyền thông và cung cấp thông tin chính sách cho cán bộ cao cấp của Văn phòng Trung ương Đảng về "Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu".

Các  kết quả chính năm 2010:

Năm 2010 là năm đầu tiên dự án triển khai đầy đủ các hoạt động. Dự án hỗ trợ lĩnh vực quy hoạch để tham gia vào các cuộc thảo luận và đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu
1. Tổ chức nhiều hội thảo cấp cao với các bên liên quan về lồng ghép biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015.  Hội thảo giới thiệu kết quả với các nhà tài trợ chính, các bộ, ngành, các tổ chức hợp tác phát triển, các tổ chức  phi chính phủ quốc tế và Trung tâm Khoa học Quốc gia.

2. Đã tổ chức cho các nhà hoạch định Bộ KH & ĐT và các nhà hoạch định chính sách một chuyến tham quan khảo sát đến Vương quốc Anh và Hà Lan  để nghiên cứu các khía cạnh thể chế của phát triển bền vững, áp dụng công cụ đánh giá tính bền vững,  đánh giá môi trường chiến lược lồng ghép biến đổi khí hậu;  các vấn đề phát triển năng lượng tái tạo hướng tới phát triển bền vững;

3. Soạn thảo chiến lược giáo dục thông tin và truyền thông với mục tiêu tăng cường năng lực và hỗ trợ tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu trong phát triển bền vững và quy hoạch phát triển ở các cấp khác nhau trong khu vực quy hoạch tại Việt Nam;

4. Khởi động một số nghiên cứu bao gồm: i) Hợp tác và tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu và áp dụng bài học kinh nghiệm trong sử dụng hiệu quả hỗ trợ  tài chính biến đổi khí hậu; ii) Đánh giá chiến lược việc  thực hiện các mục tiêu môi trường và biến đổi khí hậu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2015; iii) Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược làm  công cụ để thẩm định tính bền vững của các dự án quy hoạch phát triển; iv) Nghiên cứu và xem xét các chính sách, quy định trong quá trình lập kế hoạch ở cấp quốc gia và khu vực và đề xuất cho các khuyến nghị chính sách; v) nghiên cứu tổng thể về quy trình, thủ tục để tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển năm kinh tế xã hội;

5. Hoàn thành đào tạo đánh giá nhu cầu đào tạo và thể chế để nâng cao năng lực của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Phối hợp với Chương trình Giảm phát thải từ giảm thiểu sự phá rừng và chống suy thoái rừng của LHQ (UN-REDD), nhằm tăng cường nỗ lực để lồng ghép  phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển của khu vực;

6. Phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, dự án tổ chức hai hội thảo thông tin chính sách giữa Quốc hội và các đại diện, các quan chức chính quyền địa phương và các nhà khoa học. Khoảng 30% trong số 120 đại biểu tham gia là phụ nữ. Các cuộc họp được tổ chức cho các tỉnh phía Bắc tại Hải Phòng và các tỉnh phía Nam tại Nha Trang;

7. Hỗ trợ Văn phòng Phát triển bền vững trong việc thúc đẩy mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực phát tiển bền vững và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và các buổi làm việc về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và Kế hoạch Hành động Quốc gia về phát triển bền vững và các hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị cho lần thứ  Hội nghị toàn quốc lần thứ ba về phát triển bền vững.

Ngoài ra, dự án công trình cùng với dự án khác liên quan đến biến đổi khí hậu trogn nỗ lực lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai vào  hướng dẫn và quy trình lập kế hoạch phát triển, tóm tắt chính sách về biến đổi khí hậu;  tập huấn đào tạo về biến đổi khí hậu cho các cán bộ ở các cấp độ khác nhau.

Kết quả chính của dự án là gì?

Trọng điểm của dự án xoay quanh cải tiến cơ chế, tăng cường kiến thức, nâng cao năng lực và cải thiện điều phối. Biến đổi khí hậu là vấn đề không thể tách rời để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Như vậy,  dự án sẽ đạt được mục tiêu trên thông qua bốn kết quả:

Kết quả 1: Lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia

Chỉ tiêu: Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu được đưa vào mục tiêu của  kế hoạch 5 năm 2011-2015 và các tỉnh bắt đầu sử dụng các chỉ số cùng mục tiêu cũng như lồng ghép vấn đề phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong đối thoại chính sách và trong các chương trình hợp tác. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được thảo luận và phê duyệt tình tích hợp xu hướng phát triển bền vững  và xác định các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng ở quy mô địa lý không gian và thời gian.

Kết quả 2: Các nhà hoạch định chính sách và công chúng được trang bị kiến thức và các công cụ để thay đổi hành vi đối với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu/năng lượng.

Chỉ tiêu: Đến cuối dự án, 150 cán bộ cấp trung ương và 500 cán bộ cấp tỉnh được đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có  hiểu biết và sử dụng công cụ đánh  giá môi trường chiến lược SEA và áp dụng trong sọa thảo tất cả các kế hoạch quốc gia, cấp tỉnh và ngành.  Đến cuối năm 2011, nhân viên Bộ và Sở Kế hoạch và Đầu tư được đào tạo tại về đánh  giá môi trường chiến lược với công cụ đánh giá mức độ phát triển bền vững ở quy mô khu vực và tỉnh. Mười (10) nghiên cứu chính sách có chất lượng cao hướng tới phát triển bền vững và  ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và ban hành chính sách hướng tới một nền kinh tế ít các-bon và chống chịu với biến đổi khí hậu.
 
Kết quả 3: Năng lực lập kế hoạch phát triển bền vững, bao gồm cả biến đổi khí hậu được tăng cường.

Chỉ tiêu: Đến cuối dự án 10 tóm tắt chính sách được xây dựng và thông báo với các cán bộ hoạch định chính sách và các cán bộ có trách nhiệm trogn việc ra quyết định trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.  Tập huấn  cho 50 nhân viên hỗ trợ ra quyết định ở Đảng, Bộ, cấp tỉnh về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong việc hoạch định kế hoạch, kết quả của các nghiên cứu chính sách và các khuyến nghị chính sách. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia tập huấn, hội thảo ở nước ngoài.

Kết quả 4: Xây dựng được khung thể chế điều phối hoạt động hiệu quả hơn đối với phát triển bền vững và biến đối khí hậu/năng lượng.

Chỉ tiêu: các khuôn khổ thể chế và phối hợp giữa các nhà tài trợ, các nhà đầu tư và Bộ kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành địa phương được tăng cường để hỗ trợ thực hiện chính sách chương trình mục tiêu (ví dụ,  chương trình mục tiêu quốc gia về Biến đổi khí hậu và chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng); Hội đồng phát triển bền vững sẽ trở thành một diễn đàn để thảo luận các chính sách quốc gia; Cuối dự án, ít nhất thử nghiệm tại một khu vực về  cơ chế phối hợp phát triển bền vững.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00070239 US$3.600.000 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

Giải ngân trong các năm trước

Năm  
Giải ngân (USD)
2009 135.365
2010 587.814
2011 635.556
2012 794.420
2013 694.981