Hỗ trợ quản lý kiến thức và đối thoại chính sách thông qua quan hệ hợp tác về dịch cúm gia cầm và (KMP-API)

Giới thiệu chung

Chủng vi rút cúm gia cầm H5N1 xuất hiện là nguyên nhân nghiêm trọng gây ra dịch bệnh ở gia cầm và người ở Việt Nam vào cuối năm 2003. Các hoạt động ứng phó được thực hiện trong năm năm qua là nhờ sự hướng dẫn của Chương trình Hoạt động Quốc gia Tổng hợp đầu tiên đối với Cúm ở Người và Gia cầm (OPI), giai đoạn 2006-2010.

UNDP đóng vai trò tích cực trong việc điều phối sự hỗ trợ của các tổ chức tài trợ cho Chương trình Hoạt động Quốc gia Tổng hợp đối với Cúm ở Người và Gia cầm, giai đoạn 2006-2010, đặc biệt là thông qua thực hiện thành công Chương trình Phối hợp về Cúm Gia cầm giai đoạn 2007-2011 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc tế về Dịch Cúm Động vật (IMCAPI) tháng tư năm 2010.

Tiếp theo OPI, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để xây dựng Chương trình Hoạt động Tổng hợp Quốc gia về Cúm Gia cầm, Sẵng sàng ứng phó với Đại dịch và Các bệnh Lây nhiễm Mới Xuất hiện (AIPED) giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của AIPED nhằm duy trì hoạt động ứng phó ở cấp quốc gia trước dịch Cúm Gia cầm có Độc lực Cao (HPAI) và tiếp tục tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trong khi bắt đầu mở rộng tâm điểm hoạt động bao gồm cả các mối đe dọa về dịch bệnh lây nhiễm khác đang nổi lên ở giữa các hệ sinh thái người và động vật ứng dụng phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe. Trong khuôn khổ dự án IMCAPI do USAID tài trợ vốn, UNDP đã hỗ trợ ban thư ký trong Quan hệ đối tác về Cúm Gia cầm và cúm ở Người (PAHI) để hướng dẫn các đóng góp tư vấn và hỗ trợ cho nhóm dự thảo quốc gia xây dựng AIPED.

Dự án KMP-API này sẽ hỗ trợ công bố AIPED giai đoạn 2011-2015 và sẽ giữ vai trò lãnh đạo trong hoạt động quản lý kiến thức và đối thoại chính sách về Đại dịch Cúm Gia cầm (API) giữa các đối tác quốc gia và quốc tế và các hoạt động của các đối tác trong khuôn khổ AIPED, thông qua quan hệ Hợp tác về Cúm Gia cầm và Cúm ở Người (PAHI).

Kết quả chính của dự án là gì?

1. Công bố và tiếp nhận AIPED giai đoạn 2011-2015;
2. Tăng cường quản lý kiến thức và đối thoại chính sách về API;
3. Hỗ trợ về nhân sự và hoạt động cho KMP-API

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00080865 Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID): US$ 300.000 vàViệt Nam đồng tài trợ: US$ 14.285 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) Vụ Hợp tác Quốc tế, MARD

Giải ngân trong các năm trước

Năm Giải ngân (USD)               
2012 68.084
2013 224.654