Chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình hợp tác của LHQ về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển)

Giới thiệu chung

Vấn đề giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD) ngày càng có nhiều khả năng sẽ được đưa vào thỏa thuận về biến đổi khí hậu sau năm 2012, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cơ chế của REDD sẽ liên kết với các chiến lược phát triển quốc gia hiện tại như thế nào? Những cộng đồng sinh sống trong rừng và người dân địa phương sẽ tham gia vào công tác thiết kế, giám sát và đánh giá các chương trình REDD quốc gia ra sao? Nguồn tài trợ cho REDD từ đâu, và các quốc gia sẽ đảm bảo việc phân chia lợi ích công bằng giữa những người tham gia quản lý rừng bằng cách nào? Cuối cùng là làm thế nào để giám sát lượng các bon được lưu trữ và bảo quản nhờ kết quả của các chương trình REDD?

Mục đích của Chương trình UN-REDD là hỗ trợ các nước đang phát triển trả lời những câu hỏi như vậy và giúp các quốc gia này chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào cơ chế REDD trong tương lai. Thông qua hoạt động của các chương trình quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh, Chương trình UN-REDD hỗ trợ nâng cao năng lực của các chính phủ để chuẩn bị và thực hiện các chiến lược REDD quốc gia với sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan, bao gồm người dân địa phương và những cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng khác.

Chương trình UN-REDD xây dựng trên cơ sở sức mạnh và kiến thức chuyên môn tổng hợp của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Chương trình UN-REDD do Ban chính sách gồm đại diện của các quốc gia thành viên trên toàn cầu, những nhà tài trợ thuộc quỹ tín thác đa biên, các tổ chức xã hội, người dân địa phương, FAO, UNDP và UNEP cùng quản lý .

Tại Việt Nam, mặc dù khái niệm REDD còn mới mẻ nhưng hầu hết những vấn đề nội tại trong chuỗi giá trị của REDD đều phụ thuộc vào quan hệ hợp tác đã và đang có giữa các cơ quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), và các đối tác phát triển để từ đó xây dựng năng lực ở Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng năng lực để thực hiện các chương trình REDD cũng phải tính đến chương trình của các đối tác phát triển khác, đặc biệt là Đối tác Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP). FSSP là chương trình hợp tác của chính phủ và 15 đối tác phát triển nhằm tìm kiếm những thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam trên cơ sở các chính sách, chiến lược, ưu tiên và nguyên tắc thực hiện đồng thuận trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

Kết quả chính của dự án là gì?

Kết quả 1: Nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật của các quan hệ hợp tác cấp quốc gia để quản lý các hoạt động về REDD tại Việt Nam.

Kết quả 2: Nâng cao năng lực quản lý REDD và cung cấp các hoạt động Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES) khác ở cấp tỉnh và cấp huyện thông qua công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phát triển bền vững.

Kết quả 3: Nâng cao kiến thức về các phương thức tiếp cận để giảm thiểu khí thải ở địa phương.

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
71577 Quỹ tín thác đa biên (MTDF): 4.384.756 USD (2.501.128 USD cho UNDP) UN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

Giải ngân trong các năm trước

Năm    Giải ngân (USD)
2009
430.577,39
2010 1.027.037,05
2011 750.220
2012 228.118
2013 394.413