Sáng kiến Hợp tác giữa Việt Nam/UNDP/UNEP lồng ghép quản lý hóa chất hợp lý vào lập kế hoạch phát triển và các quá trình

Giới thiệu chung

Khi Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa nền kinh tế thì quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụnghóa chất sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực để tối đa hóa tăng trưởng kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường ở Việt Nam. Thực tế cho thấy thiếu các biện pháp phòng ngừa, nhận thức yếu kém trong nội bộ các ngành công nghiệp và nông nghiệp, nhất là đối với những người ra quyết định về rủi ro hóa chất, về các thủ tục an toàn đối với sức khỏe và môi trường đã dẫn đến mức độ ô nhiễm, các tai nạn liên quan đến công nghiệp tăng lêncũng như các vụ tràn dầu đã gây ra tình trạng cá chết hàng loạt, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm các nguồn nước sạch quan trọng, ô nhiễm các nguồn lợi biển và nuôi trồng thủy sản.

Thông qua giúp Chính phủ hiểu được sự cần thiết của hoạt động quản lý hóa chất hợp lý, tăng cường năng lực thể chế và cơ chế phối hợp cho hoạt động SMC cũng như lập kế hoạch để sắp xếp hợp lý các ưu tiên chiến lược trong quản lý hóa chất trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các quá trình ở cấp quốc gia, dự án góp phần nâng cao tính hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam mà vẫn cải thiện được chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Cơ chế Phối hợp Giữa các cơ quan để quản lý hóa chất hợp lý ở cấp quốc gia
  • Tăng cường nhận thức trong nộ bộ chính phủ và các tổ chức có liên quan về tình hình quản lý hóa chất của Việt Nam
  • Xây dựng các ưu tiên chiến lược cho quản lý hóa chất để lồng ghép vào các kế hoạch kinh tế xã hội và các quá trình ở Việt Nam
  • Tăng cường buy-in của chính phủ và giữa các bên dự án quan trọng về một kế hoạch hành động cho từng giai đoạn để giải quyết những bất cập trong cơ chế quản lý hóa chất hợp lý ở cấp quốc gia
  • Nâng cao nhận thức cho MOF và MPI cùng các bên dự án khác về mối liên hệ giữa SMC với các mục tiêu phát triển tổng thể ở cấp quốc gia

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án
Cơ quan thực hiện dự án
 80385 Quỹ Khởi động Nhanh SAICM: US$250,000, Quỹ TRAC: US$200.000 và đồng tài trợ về tài chính ở cấp quốc gia: US$70.000 Bộ Công Thương (MOIT) Cơ quan Quản lý Hóa chất Việt Nam (VINACHEMIA), MOIT

Giải ngân trong các năm trước

Năm Giải ngân (USD)                
2012 43.502
2013 220.330