Dự án

Xoá đói giảm nghèo

  • Trong khi tỷ lệ nghèo chung đã giảm đáng kể từ 14,5% năm 2010, tốc độ giảm nghèo ở các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) chậm hơn nhiều so với các nhóm dân tộc đa số. Năm 2012, hơn 50% người DTTS vẫn sống dưới chuẩn nghèo chung, trong đó có tới 31% còn nghèo về lương thực. Tiến độ giảm nghèo ở DTTS trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh và nhà ở, chưa kể lĩnh vực thu nhập còn chậm so với mức bình quân cả nước.

  • Dự án này sẽ đóng góp vào Kết quả đầu ra 1 của Kế hoạch chung LHQ: “các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các kế hoạch và quy định pháp luật thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập và bình đẳng, phù hợp với những giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ cũng như các thỏa thuận và công ước quốc tế khác có liên quan” và Kết quả đầu ra 1.10 của Chương trình quốc gia “nâng cao kiến thức và xác định các phương án chính sách để thúc đẩy thêm nhiều chính sách tài chính công vì người nghèo có tính đến các tác động của toàn cầu hóa thương mại và các cải tổ tài chính”.

Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

  • Tháng tư năm 2008, Ủy ban Thường trực Quốc hội (UBTTQH) thành lập Viện Nghiên cứu Lập pháp (VNCLP). Viện có hai chức năng chính: • Thực hiện nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chức năng hoạt động của QH và • Cung cấp thông tin khoa học để hỗ trợ các chức năng của các tổ chức và các Đại biểu QH.

  • Khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam, bao gồm các hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chinh phủ (PCP), các tổ chức cộng đồng, v.v… đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân đang trở nên ngày càng quan trọng, đóng góp của các tổ chức PCP cho sự nghiệp Phát triển Kinh tế Xã hội được ghi nhận hơn bao giờ hết.

  • Hội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau. Lĩnh vực hoạt động rộng, đội ngũ thành viên đông đảo và khả năng tiếp cận trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp đã tạo cho HLGVN một ví trí tiềm năng quan trọng trong các nỗ lực của quốc gia để cải thiện chế độ pháp quyền và tiếp cận công lý cho mọi người dân.

Môi trường, Biến đổi khí hậu và Rủi ro thiên tai

  • The UNDP Vietnam, working in close partnership with MARD, Oxfam, the Vietnamese Red Cross and Vietnamese Women’s Union, is engaged with the development of implementation guidelines, an M&E framework, training materials and financial implementation modalities. In addition the UN has taken a lead in providing support to the Government with the drafting of the law on disaster risk management through activities implemented with MARD. The law on disaster risk management embeds international commitments, such as the Hyogo Framework for Action and the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, to address the needs of those at risk.

  • Các chất gây ô nhiễm môi trường là mối quan ngại trên phạm vi toàn cầu gồm có một lượng lớn chất thải y tế thải ra từ các hoạt động của các cơ sở và các dịch vụ chăm sóc y tế (ví dụ như các bệnh viện, trạm y tế, các chiến dịch tiêm chủng ...) và cần xử lý chất thải y tế và áp dụng các phương pháp xử lý chất thải y tế.

  • The Government of Viet Nam has faced serious constraints in dealing with stockpiles of POP pesticides, including constraints due to funding, access to appropriate technologies and coordination among multiple ministries and agencies. While some stockpiles are housed in sheds or buildings, in some communities with particularly large stockpiles, POP pesticide stockpiles are buried due to the lack of suitable infrastructure. An estimated 1,140 tones of buried POP pesticides have been found in five sites, and certainly there are many more such sites in the country. The buried stockpiles are of far greater concern than above-ground stockpiles both because of their size and because of far less control over storage conditions, which results in much larger risk potentials and actual human health problems.

Nâng cao vị thế của Phụ nữ

  • Dự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam