Xoá đói giảm nghèo

  • Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)Trong khi tỷ lệ nghèo chung đã giảm đáng kể từ 14,5% năm 2010, tốc độ giảm nghèo ở các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) chậm hơn nhiều so với các nhóm dân tộc đa số. Năm 2012, hơn 50% người DTTS vẫn sống dưới chuẩn nghèo chung, trong đó có tới 31% còn nghèo về lương thực. Tiến độ giảm nghèo ở DTTS trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh và nhà ở, chưa kể lĩnh vực thu nhập còn chậm so với mức bình quân cả nước.

  • Hỗ trợ nâng cao năng lực tham vấn, thẩm tra và giám sát các chính sách vĩ môDự án này sẽ đóng góp vào Kết quả đầu ra 1 của Kế hoạch chung LHQ: “các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các kế hoạch và quy định pháp luật thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập và bình đẳng, phù hợp với những giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ cũng như các thỏa thuận và công ước quốc tế khác có liên quan” và Kết quả đầu ra 1.10 của Chương trình quốc gia “nâng cao kiến thức và xác định các phương án chính sách để thúc đẩy thêm nhiều chính sách tài chính công vì người nghèo có tính đến các tác động của toàn cầu hóa thương mại và các cải tổ tài chính”.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Việt Nam đã đạt những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên đang xuất hiện những sự bất bình đẳng và chênh lệch ngày càng tăng. Để giải quyết những thách thức này, UNDP đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và hòa đồng ở Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu chính sách chất lượng cao, tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận và góp phần tìm ra các giải pháp phù hợp cho Việt Nam nhằm xây dựng và thực thi các chính sách phát triển mang tính hòa đồng hơn, cũng như các chương trình xóa đói giảm nghèo và trợ giúp xã hội nhằm vào những người nghèo nhất (cả phụ nữ và nam giới). UNDP cũng đang tăng cường năng lực quốc gia trong việc theo dõi quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người và kết quả thực hiện các MDG. Phát triển gắn với các quyền con người và sự tham gia của những đối tượng dễ bị tổn thương (cả phụ nữ và nam giới) trong quá trình phát triển là trọng tâm của tất cả các lĩnh vực hỗ trợ theo chương trình của chúng tôi.

XEM THÊM
Liên hệ UNDP tại Việt Nam
Liên hệ về các vấn đề chung: 84 4 38 500100
registry.vn@undp.org