Hỗ trợ nâng cao năng lực tham vấn, thẩm tra và giám sát các chính sách vĩ mô

Giới thiệu chung

Dự án này sẽ đóng góp vào Kết quả đầu ra 1 của Kế hoạch chung LHQ: “các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các kế hoạch và quy định pháp luật thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập và bình đẳng, phù hợp với những giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ cũng như các thỏa thuận và công ước quốc tế khác có liên quan” và Kết quả đầu ra 1.10 của Chương trình quốc gia “nâng cao kiến thức và xác định các phương án chính sách để thúc đẩy thêm nhiều chính sách tài chính công vì người nghèo có tính đến các tác động của toàn cầu hóa thương mại và các cải tổ tài chính”.

Dự án hỗ trợ xây dựng năng lực ở hai mảng và giữa hai mảng với nhau gồm i) các thể chế thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vi mô được lựa chọn và ii) các nhóm nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô được lựa chọn. Đối tượng được hưởng lợi từ dự án gồm có Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ban Giám sát Tài chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Thủ tướng. Những hoạt động chủ chốt bao gồm các hội nghị toàn quốc tổ chức hai năm một lần về những vấn đề kinh tế chiến lược, các ấn phẩm xuất bản thường xuyên về kết quả nghiên cứu và vận động cho các chính sách kinh tế vĩ mô, các hội thảo chuyên đề, các nghiên cứu chuyên đề, xây dựng mạng lưới và tập huấn.

Kết quả chính của dự án là gì?

  • Phát triển các chương trình nghiên cứu thường niên/bán niên về những vấn đề kinh tế vĩ mô trọng điểm, xác định các phương án và giả thuyết trên cơ sở đồng thuận rộng rãi 
  • Thực hiện phân tích/nghiên cứu chính sách kinh tế vi mô trên cơ sở khảo chứng để cung cấp các yếu tố đầu vào có chất lượng cho quá trình hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô
  • Nâng cao năng lực cho các cơ quan tham gia cố vấn, thẩm tra và giám sát chính sách và các viện nghiên cứu để các cơ quan tham gia cố vấn, thẩm tra và giám sát chính sách hiểu rõ hơn và sử dụng tốt hơn các kết quả nghiên cứu đồng thời các viện nghiên cứu thực hiện và tuyên truyền về công tác nghiên cứu hiệu quả hơn

Tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện dự ánMã số dự án Nguồn tài chính Cơ quan quản lý dự án Cơ quan thực hiện dự án
00059714 Nguồn thường xuyên: 2.000.000 USD; Ngân sách từ Kế hoạch chung: 1.600.000 USD; Vốn đối ứng của Chính phủ: 400.000 USD Ủy ban Kinh tế Quốc hội (ECNA) ECNA

Giải ngân trong các năm trước

Năm
Giải ngân (USD)
2010 262.898,30
2011 248.918
2012 386.756
2013 501.831