UNDP và hệ thống LHQ

Sáng kiến Một LHQ tại Việt Nam là sự đáp ứng của Liên Hợp Quốc trước kêu gọi của Chính phủ Việt Nam về một LHQ hoạt động hiệu quả hơn. Được đưa vào triển khai từ đầu năm 2006, Sáng kiến Một LHQ hướng tới mục đích giảm sự chồng chéo, tăng cường sự phối hợp và giúp cho các cơ quan LHQ làm việc cùng nhau một cách hiệu quả hơn.Điều này đã đem lại những tác động to lớn hơn ở các lĩnh vực phát triển trọng điểm, cũng như những kết quả tốt đẹp hơn cho cuộc sống của người dân Việt Nam. Các tổ chức LHQ tại Việt Nam hành động thống nhất nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các nỗ lực phát triển. Những hỗ trợ của LHQ được đề ra trong Một Kế hoạch – khuôn khổ lập kế hoạch chung cho mọi tổ chức LHQ hoạt động tại Việt Nam, trong đó có UNDP.

UNDP đóng vai trò chủ chốt trong công tác hỗ trợ ở tất cả mọi lĩnh vực của Sáng kiến Một LHQ. Ví dụ, UNDP hiện đang quản lý việc xây dựng Tòa nhà Xanh Một LHQ, là nơi tất cả các cơ quan LHQ thường trú tại Việt Nam sẽ cùng nhau làm việc.

LHQ cũng đang ngày càng chú trọng hơn đến công tác cố vấn chính sách chiến lược. Ở góc độ này, UNDP tập trung tư vấn chính sách ở những lĩnh vực như chế độ pháp quyền, quản lý hành chính công và chống tham nhũng, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và phát triển con người.

Các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam