Thông tin chi tiết

corruption© United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực tiến tới một Nhà nước được điều hành bằng luật pháp như nêu trong Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Tuy nhiên, quá trình cải cách tư pháp vừa qua nói chung diễn ra với tốc độ chậm và tụt hậu so với những thay đổi về lập pháp và việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính công. Hoạt động của UNDP trong ngành tư pháp chủ yếu tập trung vào việc tăng cường tính độc lập của quy trình xử án thông qua các kết quả phân tích so sánh và chia sẻ các tập quán, kinh nghiệm hay của quốc tế. UNDP còn hỗ trợ các đối tác trong xã hội dân sự giúp các nhóm dân cư dễ bị tổn thương giải quyết khiếu nại xuất phát từ các vụ mâu thuẫn, tranh chấp về dân sự, môi trường, lao động và đất đai và các vấn đề khác nữa. Trong lĩnh vực quyền con người, UNDP giúp Chính phủ triển khai theo tinh thần của Đánh giá Định kỳ Toàn cầu về Quyền con người bằng các cuộc đối thoại chính sách cấp cao giữa các chủ thể nhà nước và ngoài nhà nước về đánh giá này, quyền của người khuyết tật, quyền của  người đồng tính nữ, đồng tính nam, ái nam ái nữ và người chuyển giới cũng như quyền về đất đai của phụ nữ.

Quyền tham gia vào đời sống chính trị và xã hội đã được mở rộng từ năm 2011 thông qua việc ban hành một số văn bản pháp lý như Pháp lệnh về Dân chủ cơ sở, Luật Khiếu nại mới, Luật  Tố cáo và Luật Phòng Chống tham nhũng. Đợt sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai do Quốc hội chủ trì, đang diễn ra trong năm 2013 này, là ví dụ điển hình cho thấy những mối quan tâm của công chúng được xem xét trong quá trình xây dựng luật. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức liên quan tới các quyền tự do biểu đạt, hiệp hội, tiếp cận thông tin và tụ tập đông người có trật tự. UNDP đã cam kết hỗ trợ những nỗ lực hiện nay nhằm đơn giản hóa khung pháp quy để các tổ chức xã hội dân sự tham gia và đời sống chính trị và xã hội cũng như tạo thuận lợi cho sự tham gia của họ trong các cuộc đối thoại chính sách với các cơ quan nhà nước về những vấn đề xã hội mang tính nhạy cảm như giam giữ hành chính, đất đai và các quyền của phụ nữ.

Trong thập kỷ qua, công cuộc cải cách hành chính đã tăng cường mạnh mẽ khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội và các dịch vụ hành chính trên toàn quốc cũng như đã cải thiện khả năng đáp ứng các nhu cầu của người dân ở cấp địa phương với sự hỗ trợ của UNDP. Tuy đã đạt được những bước tiến như vậy, song vẫn tồn tại nhiều bất cập về hiệu quả của các dịch vụ hành chính công và khả năng tiếp cận những dịch vụ đó ở các vùng sâu vùng xa cũng như về chất lượng cán bộ, công chức trong khu vực công. UNDP Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng với Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công thông qua việc triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ điện tử tại các điểm dịch vụ một cửa ở địa phương và tiến hành các biện pháp đổi mới nguồn nhân lực để cải thiện phong cách lãnh đạo, phẩm chất và tư cách đạo đức của cán bộ, công chức. Trong khuôn khổ của các chương trình, dự án về cải cách hành chính, UNDP còn phối hợp với một số cơ quan đào tạo hàng đầu để nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Chính phủ về các vấn đề giới và hỗ trợ để có thêm nhiều cán bộ lãnh đạo nữ trong các cơ quan/tổ chức của Chính phủ và Quốc hội. Các hoạt động tư vấn chính sách của chúng tôi bao gồm cả việc theo dõi và phân tích độc lập về hiệu quả công tác hành chính công theo đánh giá của người dân nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách để các chính sách đưa ra có căn cứ thực chứng nhiều hơn và được dựa trên ý kiến phản hồi của người sử dụng. Trong lĩnh vực chống tham nhũng, UNDP cung cấp các kết quả phân tích độc lập và sâu sắc về tình hình tham nhũng ở Việt Nam và giúp Chính phủ thực hiện các cam kết của mình trong khuôn khổ Công ước của LHQ về Chống tham nhũng mà Việt Nam đã phê chuẩn vào năm 2009.

Quốc hội ngày càng lên tiếng yêu cầu Chính phủ phải có trách nhiệm giải trình về những dự án phát triển chính và đã bắt đầu tiếp cận với nhiều người dân hơn trong quá trình xây dựng luật, chủ yếu thông qua các Ủy ban của Quốc hội, và xã hội dân sự ngày càng tham gia thường xuyên hơn với các nhà lập pháp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất cập về năng lực do các Đại biểu Quốc hội thay đổi nhiều sau mỗi đợt bầu cử và kết quả công tác của cán bộ giúp việc cho  Đại biểu Quốc hội có chất lượng thấp. UNDP hỗ trợ Quốc hội tiến hành các cuộc tham vấn công chúng về các bộ luật chính, kể cả trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, cũng như hỗ trợ về chuyên môn cho quá trình sửa đổi các bộ luật chính liên quan tới chức năng thể chế và cơ cấu bộ máy của Quốc hội hiện đang triển khai. Ở cấp địa phương, chúng tôi hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát ngân sách cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh của một nửa số tỉnh thành trong cả nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao trách nhiệm giám sát ngân sách từ cấp trung ương xuống cấp tỉnh.

Những thách thức đó cho thấy tại sao Việt Nam ngày nay cần được cung cấp những tập quán, kinh nghiệm hay và những ý kiến tư vấn chính sách có chất lượng cao về cách thức ứng phó và thành công trong giai đoạn phát triển mới này.

Vị thế hiện nay hoàn toàn cho phép UNDP tiếp tục đáp ứng những yêu cầu trên về quản trị quốc gia của Việt Nam cũng như có ảnh hưởng tích cực đối với kết quả hoạch định chính sách của Chính phủ trong nhiều lĩnh vực dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.