Đối tác của chúng tôi

helenTổng giám đốc UNDP toàn cầu, Bà Helen Clark gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Sáu năm 2010.

Các dự án hiện nay của UNDP tại Việt Nam bắt nguồn trực tiếp từ những lợi thế so sánh của tổ chức này với tư cách là mạng lưới toàn cầu và tổ chức điều phối đầu tàu của hệ thống Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ đối tác lâu dài và gần gũi của UNDP với Chính phủ Việt Nam cũng tạo cho tổ chức này một vị thế đặc biệt. Với mạng lưới chính sách có mặt trên khắp thế giới, UNDP có thể giúp Việt Nam tiếp cận với tư duy cập nhật nhất về các thách thức của hoạt động phát triển cũng như kinh nghiệm của các nước trên toàn cầu và các cơ hội huy động sự trợ giúp của khu vực công cộng và tư nhân.

Ngày này Chính phủ và UNDP tại Việt Nam hướng sự hợp tác của mình vào hai mục tiêu là thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề ra và thực hiện các chỉ tiêu do chính Việt Nam đề ra trên bước đường thực hiện phát triển con người ở mức độ cao hơn và mang tính bền vững. Sự hỗ trợ của UNDP được cung cấp dưới hình thức trợ giúp kỹ thuật về tư vấn chính sách và phát triển năng lực ở cấp trung ương cũng như địa phương.

Danh mục các chương trình, dự án của UNDP tại Việt Nam cho thấy rõ ràng quyết tâm của Chính phủ cũng như UNDP đưa việc ra quyết định đến gần người dân hơn và bảo đảm sự tham gia của người dân. UNDP cũng gắn kết nỗ lực của Việt Nam trong việc hội nhập với nền kinh tế thế giới với phương pháp tiếp cận về phát triển con người nhằm phục vụ lợi ích của tất cả các công dân Việt Nam, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. UNDP hoạt động trên tinh thần quan hệ đối tác và bảo đảm hiệu quả.

Mặc dù nhằm đáp ứng và được thúc đẩy bởi các điều kiện đặc thù của nước sở tại  nhưng các chương trình, dự án của UNDP được tổ chức xung quanh các lĩnh vực thực hành của UNDP trên toàn cầu; đó là Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ, Xóa đói giảm nghèo, Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai, và Nâng cao vị thế của Phụ nữ. Ở mỗi lĩnh vực thực hành này UNDP tại Việt Nam lại dành ưu tiên cho vấn đề bình đẳng giới và tạo cơ hội bình đẳng.