Thông tin chi tiết

vnmarketAn Giang and Kien Giang provinces, Me Kong Delta. © United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Các bản thống kê tình hình thực hiện các MDG của Việt Nam cho biết mặc dù Việt Nam đã  giảm tỷ lệ nghèo từ 58% xuống 14% trong giai đoạn 1993 - 2008 và theo một đánh giá độc lập còn khoảng 11,8% trong năm 2011, song sự chênh lệch giữa các vùng miền và các nhóm dân cư đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ nghèo vẫn còn cao và tình trạng nghèo kinh niên vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong các nhóm dân tộc thiểu số và ở các vùng núi, vùng khó khăn bị cách biệt về kinh tế, xã hội, địa lý và ngôn ngữ. Cho đến năm 2012, hơn một nửa đồng bào dân tộc thiểu số vẫn sống dưới chuẩn nghèo chung và bị tụt hậu so với kết quả trung bình quốc gia về hầu hết các MDG. Tình trạng nghèo đô thị về các mặt phi tiền tệ như giáo dục, y tế và nhà ở trong các nhóm dễ bị tổn thương như những người nhập cư không có đăng ký cư trú và những người lao động trong khu vực phi chính thức đang bắt đầu xuất hiện. Những thách thức trong việc duy trì kết quả xóa đói giảm nghèo và kết quả thực hiện các MDG khác đã trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh diễn ra các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và trong nước, tình trạng bất ổn về kinh tế vĩ mô và các trận thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu.

Để giải quyết những thách thức này đòi hỏi phải có các cách tiếp cận đa ngành mang tính đổi mới và sáng tạo hơn trong đó hiện tượng nghèo được xét về nhiều phương diện chứ không chỉ về mặt tiền tệ. Tăng trưởng kinh tế nhanh là điều cần thiết để duy trì kết quả phát triển con người, song còn phải mang tính công bằng và hòa đồng để tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các vùng miền và tất cả các nhóm dân cư ở Việt Nam cùng nhau đóng góp và hưởng lợi từ quá trình phát triển. Mặt khác, những việc làm như xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng, nâng cao tính hòa đồng cũng như tăng cường năng lực và cơ hội cho người dân tham gia vào việc ra các quyết định liên quan tới cuộc sống của họ sẽ góp phần giải quyết các vấn đề cơ cấu tiềm ẩn đằng sau tình trạng bất ổn về kinh tế vĩ mô làm giảm tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của Việt Nam.  

Vì vậy, đảm bảo tăng trưởng công bằng và hòa đồng phục vụ cho phát triển con người, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo và tăng cường thực hiện các MDG ở những vùng nghèo nhất của Việt Nam và các vùng dân tộc thiểu số là những vấn đề cốt lõi trong công tác tuyên truyền vận động và xây dựng, thực hiện chương trình của UNDP tại Việt Nam, song việc cải thiện điều kiện sống cho toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn là mục tiêu bao trùm của quan hệ hợp tác giữa UNDP và Việt Nam trong lĩnh vực này.

Xét trên phương diện phát triển con người, UNDP cung cấp dịch vụ hỗ trợ chính sách có chất lượng thông qua các báo cáo phát triển con người quốc gia, các báo cáo nghiên cứu chính sách và các cuộc thảo luận chính sách phục vụ cho mọi đối tượng nhằm xác định các vấn đề và đưa ra các giải pháp có tính khả thi, như được phản ánh trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội (Chiến lược PTKTXH) giai đoạn 2011-2020, các chính sách và chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia. Chúng tôi còn tham gia đóng góp vào việc đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược PTKTXH, xây dựng và thực hiện các bước cải cách chính sách về trợ giúp xã hội và hành động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các MDG ở các vùng nghèo nhất và các vùng thường có đồng bào dân tộc sinh sống.

UNDP là đối tác chính của Việt Nam trong việc thực hiện các chiến lược và chương trình xóa đói giảm nghèo từ năm 1993 và hiện đang hỗ trợ tăng cường tiếng nói của những người dân bị thiệt thòi thông qua việc huy động sự tham gia và trao quyền cũng như tăng cường năng lực ở cấp địa phương, coi đây là những nhân tố chính trong các chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững của quốc gia. Những giải pháp mới mang tính sáng tạo như các thước đo mức độ nghèo đa diện, các cách tiếp cận theo hướng phân cấp, sự tham gia nhiều hơn của người nghèo và các tổ chức xã hội dân sự cũng như các cuộc đối thoại chính sách theo nguyên tắc cùng tham gia sẽ tiếp tục góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu to lớn của Chính phủ là giảm 4% mỗi năm tỷ lệ nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số nghèo nhất, tức là gấp đôi chỉ tiêu trung bình của quốc gia.

Chúng tôi còn giúp Chính phủ và các đối tác đo lường kết quả đạt được và vạch ra con đường phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong tương lai thông qua việc tăng cường năng lực thu thập, phổ biến và phân tích dữ liệu về phát triển, đặc biệt là về kết quả xóa đói giảm nghèo cũng như về tiến độ thực hiện các MDG và các chỉ tiêu phát triển con người. Chiến lược Phát triển thống kê của Việt Nam, được xây dựng và thực hiện với sự hỗ trợ của UNDP, là công cụ chủ chốt để xây dựng các dữ liệu về phát triển một cách nhất quán và chặt chẽ và được các đối tác coi là một trong những thành công chính giống như việc ban hành chính sách phổ biến dữ liệu, việc sửa đổi Luật Thống kê hiện đang tiến hành và việc xây dựng các báo cáo MDG quốc gia có giá trị.

Trong quá trình tiến hành các hoạt động hỗ trợ trên rất nhiều lĩnh vực, UNDP luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức LHQ khác trong khuôn khổ Sáng kiến Một LHQ để đất nước và nhân dân Việt Nam có thể tranh thủ những lợi thế so sánh của chúng tôi và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.