Xoá đói giảm nghèo

Việt Nam đã đạt những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên đang xuất hiện những sự bất bình đẳng và chênh lệch ngày càng tăng. Để giải quyết những thách thức này, UNDP đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và hòa đồng ở Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu chính sách chất lượng cao, tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận và góp phần tìm ra các giải pháp phù hợp cho Việt Nam nhằm xây dựng và thực thi các chính sách phát triển mang tính hòa đồng hơn, cũng như các chương trình xóa đói giảm nghèo và trợ giúp xã hội nhằm vào những người nghèo nhất (cả phụ nữ và nam giới). UNDP cũng đang tăng cường năng lực quốc gia trong việc theo dõi quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người và kết quả thực hiện các MDG. Phát triển gắn với các quyền con người và sự tham gia của những đối tượng dễ bị tổn thương (cả phụ nữ và nam giới) trong quá trình phát triển là trọng tâm của tất cả các lĩnh vực hỗ trợ theo chương trình của chúng tôi.Xem thêm

Xoá đói giảm nghèo

UNDP đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và hòa đồng ở Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia. Ảnh: Bắc Hà - Tết 2009. @ UN Viet Nam/ Caroline den Duck.more

Chuyện về công việc của chúng tôi

Lắng nghe quan điểm và nhu cầu của người nghèo và những người yếu thế

Sung Thị My năm nay 18 tuổi. Em sống ở buôn miền núi Dau Cau, thuộc huyện Tram Tau ở tỉnh phía bắc Yên Bái. My đã lập gia đình và có một con gái 18 tháng tuổi. Em chỉ nói được tiếng mẹ đẻ, đó là tiếng Mông mà không nói được một chút tiếng Kinh nào.Xem thêm 

Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

UNDP đã hỗ trợ Chính phủ giải quyết vấn nạn đói nghèo vốn ăn sâu bám rễ trong các vùng dân tộc thiểu số, trợ giúp từ giai đoạn đầu cho Chương trình Xóa đói giảm nghèo (HERP), Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (SEDEMA)Xem thêm 

Xem thêm

Dự án

  • Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80 (2011-2020) và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (2012-2015)

    Mục đích của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện Nghị quyết 80 và CTMTQG-GNBV, đảm bảo việc tuân thủ Tuyên bố Chung Hà Nội về hiệu quả hỗ trợ thông qua cơ chế cùng lập chương trình hỗ trợ kỹ thuật giữa các đối tác có quan tâm.Xem thêm 

  • Hỗ trợ nâng cao năng lực tham vấn, thẩm tra và giám sát các chính sách vĩ mô

    Dự án này sẽ đóng góp vào Kết quả đầu ra 1 của Kế hoạch chung LHQ: “các chính sách phát triển kinh tế xã hội, các kế hoạch và quy định pháp luật thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập và bình đẳng, phù hợp với những giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ cũng như các thỏa thuận và công ước quốc tế khác có liên quan” và Kết quả đầu ra 1.10 của Chương trình quốc gia “nâng cao kiến thức và xác định các phương án chính sách để thúc đẩy thêm nhiều chính sách tài chính công vì người nghèo có tính đến các tác động của toàn cầu hóa thương mại và các cải tổ tài chính”.Xem thêm 

Xem tất cả các dự án