Chuyện về công việc của chúng tôi

Ấn phẩm
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng.

Xem thêm các ấn phẩm khác