Thông tin chi tiết

  © United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

UNDP hiện đang hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để phụ nữ và trẻ em gái có thể tham gia đóng góp và hưởng lợi từ quá trình phát triển và tiến bộ về kinh tế. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trước đây, đặc biệt trong Chương trình hợp tác về Bình đẳng giới giai đoạn 2009 - 2011 giữa LHQ và Chính phủ góp phần thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng Chống bạo lực gia đình, UNDP hiện đang tập trung vào các lĩnh vực đổi mới mang tính đột phá. Tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong quá trình ra quyết định thông qua việc nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước là chiến lược chính để phá bỏ những rào cản về giới.

Trong bốn năm tới từ nay đến 2016, UNDP có kế hoạch tập trung thực hiện một loạt các sáng kiến thông qua giai đoạn hai của Dự án nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước. Sẽ huy động sự tham gia của các cơ quan chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam để đảm bảo cho phụ nữ được xuất hiện trên các lá phiếu bầu, phụ nữ dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ để có thể thăng tiến về nghề nghiệp trong lĩnh vực hành chính công và khuyến khích các Bộ thực hiện các chỉ tiêu về cán bộ nữ. Đồng thời, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hiện đang được hướng dẫn thành lập Trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công nhằm tăng cường bình đẳng giới trong khu vực nhà nước và sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo.

UNDP coi các quyền về đất đai cũng là vấn đề mang tính thời sự đòi hỏi phải tiến hành trao quyền cho phụ nữ. Năm 2012, một nghiên cứu quan trọng được tiến hành theo yêu cầu của LHQ trong tất cả các nhóm kinh tế - xã hội và dân tộc ở các khu vực thành thị và nông thôn cho thấy phụ nữ không được tiếp cận bình đẳng với đất đai. Các vấn đề như luật pháp không nhất quán, ít khả năng tiếp cận với tư vấn pháp lý, tình trạng phân biệt đối xử ăn sâu trong tiềm thức của người dân và phụ nữ không có quyền gì về đất đai sau khi ly dị hay chồng chết được coi là những trở ngại lớn. Thông qua dự án hai năm kết thúc vào 2013, UNDP đã phấn đấu khắc phục những trở ngại này bằng việc tiến hành các nghiên cứu có chất lượng dựa trên thực chứng phục vụ cho đối thoại chính sách cũng như thực hiện thí điểm các sáng kiến về trao quyền cho phụ nữ nhằm tăng cường đối xử công bằng hơn với các đối tượng sử dụng đất ở Việt Nam.
Chương trình UN-REDD tại Việt Nam cũng đang tích cực thực hiện chủ trương trao quyền cho phụ nữ để tạo ra sự khác biệt. Chương trình này với mục tiêu giảm mức độ phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng đang đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả phân tích về cách thức lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ trong suốt quá trình thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình UN-REDD được bắt đầu triển khai vào năm 2013. Trên cơ sở phát huy thành công của giai đoạn 1 Chương trình UN-REDD (2009-2012), giai đoạn 2 này sẽ giúp Việt Nam cải tổ ngành lâm nghiệp và tăng cường năng lực để Việt Nam có thể triển khai đầy đủ các hoạt động REDD+ kể từ năm 2015.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR) là lĩnh vực hỗ trợ chính của UNDP nhằm giúp Việt Nam giải quyết định kiến mang tính dập khuôn về giới và các khiếm khuyết về chính sách trên cơ sở ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái trong các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước tình hình có quá ít phụ nữ trong đội ngũ ra quyết định tại các cơ quan chủ chốt về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam, UNDP đã huy động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới luật pháp về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cùng với các cơ quan của Chính phủ và thông qua các phiên họp của Quốc hội.

Chúng tôi đang hỗ trợ Hội LHPNVN tập hợp bằng văn bản các tập quán, kinh nghiệm hay về giảm nhẹ rủi ro thiên tai để đưa vào báo cáo nộp cho Bộ NN&PTNT trong năm 2013 nhằm giải trình vai trò chính thức của Hội LHPNVN trong việc ra quyết định về các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở tất cả các cấp. Nỗ lực lồng ghép giới trong hoạt động của Nhóm Đánh giá Độc lập (IEG) cũng đang được tích cực triển khai thông qua việc thu thập và phổ biến dữ liệu được phân tách theo giới tính với sự hỗ trợ từ các hoạt động xây dựng Chiến lược Phát triển thống kê của chúng tôi. Việc phân tách theo giới tính và những chênh lệch về giới cũng được áp dụng trong Báo cáo Phát triển con người và các Báo cáo MDG cùng với các sáng kiến về chính sách trong khuôn khổ các dự án xóa đói giảm nghèo và giảm nghèo đô thị.